Cennik
Dostep do twojej poczty przez strone WWW...
info
najczęsciej zadawane pytania..
jak do nas trafić..
Skrzynka pocztowa
Serwer wirtualny
Sieć telefoniczna
(łącze komutowane)

Przez łącza stałe

Integracja sieci
lokalnych z
Internetem
Serwer - instalacja
i konfiguracja
Rejestracja domen Strony WWW Bezpieczne transakcje - SSL Komunikaty

REGULAMIN - Użytkowników kont

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet przez firmę IMA s.c. zwaną dalej IMA dla posiadaczy kont na serwerach IMA oraz korzystających z innych usług - zwanych dalej Użytkownikami. Przedmiotem regulaminu jest świadczenie usług Użytkownikom w zamian za wnoszone przez nich opłaty. Firma IMA posiada Koncesje Ministerstwa Łączności na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet.

 1. Użytkownikiem sieci IMA może zostać każda osoba fizyczna lub prawna z obszaru działania sieci, po dostarczeniu wypełnionego formularza karty zgłoszenia do biura firmy mieszczącego się w Gdańsku ul. Stągiewna 1 - faks: 3051958 lub email: office@ima.pl .

 2. Połączenie z siecią jest możliwe poprzez publiczną sieć telefoniczną, bądź też za pośrednictwem łączy dzierżawionych.

 3. Operator sieci zobowiązuje się przydzielić każdemu Użytkownikowi zgodnie z zamówieniem unikatowy adres internetowy w postaci (8 znaków użytkownika)@ima.pl , przy czym brzmienie tego adresu musi być zgodne z obowiązującymi w sieci Internet standardami.

 4. Użytkownik otrzymuje na serwerze węzła sieci do swojej wyłącznej dyspozycji odpowiednią ilość pamięci dyskowej, zgodnie z zamówieniem.

 5. Maksymalna pojemność konta Użytkownika na serwerze IMA jakim dysponuje Użytkownik oznacza max. pojemność informacji jaka może być w danym czasie przechowywana. Użytkownik jest odpowiedzialny za sukcesywne opróżnianie własnego konta tak by możliwe było jego prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku nieprzestrzegania powyższej zasady IMA nie ponosi winy z tytułu nieprawidłowości jakie mogą zaistnieć w funkcjonowaniu przydzielonego Użytkownikowi konta.

 6. Opłaty za usługi pobieramy z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy (miesiąc, pół roku, rok). Termin płatności - 7 dni od daty wystawienia faktury.

 7. Opłata za korzystanie z konta składa się z opłaty instalacyjnej (jednorazowej) i abonamentu miesięcznego.

 8. Użytkownik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty dodatkowe, a w szczególności zakup sprzętu (komputer + modem + oprogramowanie), opłaty telefoniczne na rzecz TPSA lub innych operatorów sieci publicznej.

 9. Użytkownik, który nie wniesie opłaty abonamentowej w ciągu 2 tygodni od daty wystawienia faktury, traci dostęp do sieci. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury, Użytkownik nie ureguluje zaległych należności, ponowne przyłączenie będzie możliwe po uregulowaniu zaległych płatności i wniesieniu opłaty instalacyjnej.

 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat. O zmianie wysokości opłat IMA powiadomi Użytkownika w terminie 30 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Jeżeli użytkownik w tym okresie nie wypowie umowy, to podlega ona automatycznemu przedłużeniu.

 11. W przypadku awarii sprzętu będącego w gestii firmy IMA, Użytkownikowi przysługuje bonifikata w wysokości proporcjonalnej do czasu wadliwego funkcjonowania systemu, o ile przekroczy on 24 godziny łącznie w poprzednim miesiącu. Obowiązek powiadomienia operatora o wadliwym funkcjonowaniu sieci leży po stronie użytkownika i stanowi podstawę do uzyskania bonifikaty.

 12. IMA nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wadliwe funkcjonowanie systemu z przyczyn niezależnych od nas(awarie łączy telefonicznych lub innych pośrednich stacji roboczych), oraz z powodu klęsk żywiołowych

  • za straty wynikłe z powodu przerwania połączenia, nie otrzymania poczty elektronicznej

  • za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania

  • za możliwe przypadki włamania do systemu przez osoby niepowołane - zaleca się więc, by hasło użytkownika było skonstruowane w sposób trudny do odtworzenia i regularnie zmieniane.

 13. IMA zobowiązuje się do zachowania poufności korespondencji i danych osobowych, oraz do dołożenia wszelkich starań zabezpieczających stacje robocze przed dostępem osób niepowołanych.

 14. Nie zgadzamy się na umieszczanie na naszym serwerze stron o treściach pornograficznych oraz innych, niezgodnych z prawem (cracki, warezy...) lub informacji o sposobach dotarcia do tego typu treści (np. linków). Nie zgadzamy się również na wykorzystywanie udostępnionych zasobów serwera w celu dokonywania działań niezgodnych z prawem lub etyką internetową (włamania na inne serwisy, spamowanie itp.). W przypadku nie przestrzegania powyższych warunków, IMA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 15. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania umownych zasad korzystania z sieci Internet. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za pliki zawarte na jego koncie i nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej bez wiedzy i zgody firmy IMA.

 16. Niniejszy regulamin wraz z wypełnioną Kartą Zamówienia stanowi umowę zawartą pomiędzy firmą IMA i Użytkownikiem.

 17. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Wygaśnięcie umowy następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 30-dniowy okres wypowiedzenia.IMA S.C Internet Service Provider Gdańsk ul. Stągiewna 1
tel/fax ( 058 ) 301 69 17
email:

Valid HTML 4.01!