Cennik
Dostep do twojej poczty przez strone WWW...
info
najczęsciej zadawane pytania..
jak do nas trafić..
Skrzynka pocztowa
Serwer wirtualny
Sieć telefoniczna
(łącze komutowane)

Przez łącza stałe

Integracja sieci
lokalnych z
Internetem
Serwer - instalacja
i konfiguracja
Rejestracja domen Strony WWW Bezpieczne transakcje - SSL Komunikaty

REGULAMIN - Użytkowników łączy dzierżawionych

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet przez firmę IMA s.c. zwaną dalej IMA dla posiadaczy łączy dzierżawionych (stałych) - zwanych dalej Użytkownikami. Przedmiotem regulaminu jest świadczenie usług Użytkownikom w zamian za wnoszone przez nich opłaty. Firma IMA posiada Koncesje Ministerstwa Łączności 257/97/I wydaną dnia 23 lipca 1997r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet.

 1. Użytkownikiem łączy dzierżawionych podłączonych do sieci IMA może zostać każda osoba fizyczna lub prawna z obszaru działania sieci.

 2. Użytkownik łącza dzierżawionego w ramach opłaty instalacyjnej, otrzymuje na serwerze węzła sieci IMA do swojej wyłącznej dyspozycji odpowiednią ilość numerów IP.

 3. Opłaty za usługi pobieramy z góry za miesięczny okres rozliczeniowy, płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

 4. Opłata za korzystanie z łącza dzierżawionego składa się z opłaty instalacyjnej (jednorazowej) i abonamentu miesięcznego.

 5. Użytkownik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty dodatkowe, a w szczególności zakup sprzętu (komputer + router + oprogramowanie), szkolenie oraz opłaty na rzecz TP S.A. (opłata instalacyjna + dzierżawa łącza od TP S.A.).

 6. Użytkownik zostanie podłączony do sieci po zakończeniu instalacji i konfiguracji łącza dzierżawionego w możliwie jak najkrótszym czasie - najpóźniej w ciągu 2 dni liczonych od dnia wpływu opłaty abonamentowej na konto IMA lub okazaniu dowodu wpłaty (bezpośrednio, faksem itp.).

 7. Użytkownik, który nie wniesie opłaty abonamentowej w ciągu 2 tygodni od wystawienia faktury, traci dostęp do sieci. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury, Użytkownik nie ureguluje zaległych należności, ponowne przyłączenie będzie możliwe po uregulowaniu zaległych płatności i wniesieniu opłaty instalacyjnej.

 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat. O zmianie wysokości opłat IMA powiadomi Użytkownika w terminie 30 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Jeżeli użytkownik w tym okresie nie wypowie umowy, to podlega ona automatycznemu przedłużeniu.

 9. W przypadku awarii sprzętu będącego w gestii firmy IMA, Użytkownikowi przysługuje bonifikata w wysokości proporcjonalnej do czasu wadliwego funkcjonowania systemu, o ile przekroczy on 24 godziny łącznie w poprzednim miesiącu. Obowiązek powiadomienia operatora o wadliwym funkcjonowaniu sieci leży po stronie Użytkownika i stanowi podstawę do uzyskania bonifikaty.

 10. IMA nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wadliwe funkcjonowanie systemu z przyczyn niezależnych od nas (awarie łączy TP S.A., Crowley, Tele2 lub innych pośrednich stacji roboczych), oraz z powodu klęsk żywiołowych,

  • awarię sprzętu lub oprogramowania u Użytkownika łącza dzierżawionego - z wyłączeniem niezawinionej przez Użytkownika awarii sprzętu lub oprogramowania zakupionego w firmie IMA,

  • za straty wynikłe z powodu przerwania połączenia, nie otrzymania poczty elektronicznej,

  • za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania,

  • za możliwe przypadki włamania do systemu (sieci) Użytkownika przez osoby niepowołane - zaleca się więc, by Użytkownik łącza dzierżawionego we własnym zakresie zabezpieczył swój system (sieć).

 11. Użytkownicy łączy dzierżawionych są zobowiązani do przestrzegania umownych zasad korzystania z sieci Internet. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści rozpowszechniane w Internecie poprzez własne łącze dzierżawione.

 12. Użytkownik nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do dzierżawionego łącza i sprzętu bez wiedzy i zgody firmy IMA.

 13. O ile nie uzgodniono inaczej, modem zainstalowany u Użytkownika stanowi własność firmy IMA. Użytkownik odpowiada za wszelkie straty i uszkodzenia sprzętu otrzymanego w dzierżawę, które powstały z przyczyn od niego zależnych.

 14. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać, prawo Użytkownika do korzystania z usługi wygasa, a firma IMA będzie miała prawo do natychmiastowego odbioru wydzierżawionego Użytkownikowi sprzętu.

 15. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy zawartej pomiędzy firmą IMA i Użytkownikiem łącza dzierżawionego.

 16. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Wygaśnięcie umowy następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 30-dniowy okres wypowiedzenia.IMA S.C Internet Service Provider Gdańsk ul. Stągiewna 1
tel/fax ( 058 ) 301 69 17
email:

Valid HTML 4.01!