Cennik
Dostep do twojej poczty przez strone WWW...
info
najczęsciej zadawane pytania..
jak do nas trafić..
Skrzynka pocztowa
Serwer wirtualny
Sieć telefoniczna
(łącze komutowane)

Przez łącza stałe

Integracja sieci
lokalnych z
Internetem
Serwer - instalacja
i konfiguracja
Rejestracja domen Strony WWW Bezpieczne transakcje - SSL Komunikaty
Konfiguracja Oprogramowania Pocztowego

Programy pocztowe umożliwiające komunikację z Internetem w trakcie konfiguracji zażądają poniższych danych:

Serwer POP3 (incoming mail) mail.ima.pl
Serwer SMTP (outgoing mail) mail.ima.pl

Nazwę użytkownika (ang. login, username) oraz hasło (ang. password) należy podać takie, jakie zostały ustalone przy zakładaniu konta. Proszę pamiętać, że duże i małe litery są rozróżniane zarówno w haśle jak i w loginie.

UWAGA: Proszę w miejsce loginu nie wpisywać aliasów lub pełnych adresów pocztowych. W to miejsce wpisujemy TYLKO nazwę konta.

Aby móc wysyłać pocztę, konieczne jest włączenie - " Serwer wymaga autoryzacji".

Proszę wyłączyć opcję w zakładce Zawansowane "Pozostaw kopie wiadomości na serwerze" - ściągnięte na lokalny dysk listy będą kasowane z serwera i nie będą zapychać skrzynki.

Z tymi ustawieniami każdy program pocztowy powinien połączyć się z serwerem pocztowym i sprawdzić czy jest nowa poczta, jak również wysłać każdy napisany list. Podstawowy adres emailowy ma postać:

użytkownik@domena.pl

Niektóre programy pocztowe wymagają ustawienia adresu zwrotnego (Reply-To) - z reguły będzie to po prostu podstawowy adres emailowy. W tym przypadku można zamiast adresu podstawowego użyć adresu z którymkolwiek z aliasów pocztowych przypisanych do tego konta.

Użytkownicy posiadający serwery wirtualne mogą korzystać z dwóch form adresów emailowych:

użytkownik@ima.pl   oraz   użytkownik@domena.pl

gdzie, domena jest nazwą domeny serwera wirtualnego. Poczta wysłana na oba adresy trafi na to samo konto, można więc ich używać zamiennie. Adresy serwerów usług SMTP, POP3 itd. należy podać takie jak powyżej.Tworzenie Licznika Odwiedzin

Licznik osób odwiedzających daną stronę WWW (ściślej: liczbę ściągnięć tej strony) jest realizowany przez program Count.cgi. Najprostsze odwołanie do licznika polega na dodaniu do danej strony HTML taga:

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=xxxx.dat">

gdzie xxxx należy zastąpić unikalną nazwą (np. nazwą firmy lub loginem). Jest to nazwa pliku, w którym będzie przechowywana liczba odwiedzin. By korzystać z kilku niezależnych liczników na różnych stronach, należy w każdym odwołaniu podawać inną nazwę (np. nazwa firmy lub login plus cyfra). Powyższe odwołanie daje następujący licznik:

Tę stronę odwiedzono

razy

Przykłady wywołania licznika

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=xxxx.dat" align=absmiddle>

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?ft=T&frgb=gold|df=xxxx.dat" align=absmiddle>

Wygląd licznika można zmieniać w szerokim zakresie (czcionka, kolor itp.) za pomocą parametrów umieszczanych w wywołaniu. Parametry te są szczegółowo opisane poniżej.

Opis Parametrów Wyświetlania

Parametr Opis Standardowo
display=X Określamy, co licznik ma wyświetlać.
Możemy określić co będzie wyświetlał licznik: "counter" (licznik odwiedzin - standardowo), "clock" (zegar) lub "date" (datę).
display=counter
ft=X Parametr X określa grubość ramki dla licznika.
Dla wartości 0 nie jest wyświetlana żadna ramka.
Dla wartości powyżej 5 jest generowana ramka z efektem 3-D.
ft=4
frgb=R;G;B lub
frgb=RRGGBB (w hex)
Określenie koloru ramki w formacie RGB (red/green/blue).
Każdy z poszczególnych kolorów R, G i B może zawierać się w przedziale od 0 do 255.
Można też używać nazw kolorów. Dla przykładu:
kolor określony heksadecymalnie frgb=ffffff
oznacza to samo co frgb=white, czyli biały.
frgb=100;139;216
lub frgb=648bd8
dd=A Określa styl czcionki.
Dostępnych jest standardowo pięć podstawowych styli: A, B, C D i E.
dd=A
Zielony LED
srgb=R;G;B lub
rgb=RRGGBB (hex)
prgb=R;G;B lub
prgb=RRGGBB (hex)
Jeden z kolorów zostanie zamieniony na inny w czasie wyświetlania licznika.
Kolory mogą być określone
liczbowo (np.: srgb=255;0;0), lub
heksadecymalnie (np.: srgb=ff0000)
lub też poprzez nazwę koloru (np.: srgb=red).
srgb=00ff00 (0;255;0 green)
rgb=00ffff
(0;255;255 cyan)
z chcolor=T
tr=B Włączenie/wyłączenie przenikania kolorów.
Można określić czy dany kolor w liczniku, określony parametrem trgb= ma być transparentny dla tła. Należy dokładnie określić który kolor ma być przenikalny
, a następnie ustawić tr=Y.
Jeżeli podasz tr=Y i nie określisz koloru w trgb=, standardowym kolorem przenikania jest czarny (black).
Wartości, które może przyjmować B to Y, N, T, F, 1, lub 0.
tr=F
No Transparency
rotate=B Obracanie
Określa czy możliwe jest obracanie obrazka.
B może przyjąć następujące wartosci:
Y, N, T, F, 1, lub 0.
rotate=F
Bez obracania
timezone=X Wyświetla datę i czas w określonej sterfie czasowej.
Parametr timezone= może być użyty tylko w przypadku, gdy wcześniej zadeklarujemy wyświetlanie display=clock lub display=date.
Użycie tego parametru pozwala na wyświetlanie aktualnego czasu w innej strefie czasowej.
Parametr ten może być dodatni lub ujemny dla przykładu:
timezone=GMT-0200 lub
timezone=GMT+0000 lub timezone=GMT+0530.
W przypadku, gdy wyświetlany jest niepoprawny czas w strefie lokalnej, należy go skorygować właśnie tym parametrem.
 
tformat=X Format wyświetlania czasu 12 lub 24 godzinny.
Ten parametr przekazuje licznikowi w jaki sposób ma być wyświetlany czas. Dopuszczalne wartości to:
12 lub 24.
tformat=12
dformat=X Sposób wyświetlania daty.
Tego parametru należy używać tylko w przypadku wcześniejszego użycia display=date.
X możemy zastąpić kombinacją znaków MMDDYY (Month-Day-Year).
Przykładowo: dformat=ddmmyy, dformat=YYMMDD.
dformat=MMDDYY


IMA S.C Internet Service Provider Gdańsk ul. Stągiewna 1
tel/fax ( 058 ) 301 69 17
email:

Valid HTML 4.01!